Taba

Nous sommes fiers d’avoir remis un chèque de 6.600 euros à Taba.

 

TABA stéet fier „Tagesstrukturierendes Beschäftigungsangebot für Ältere Drogenabhängige“ an ass én Projet vum CNDS (Comité National de Défense Sociale asbl).

D’Idee ass gebrauchten Spillsaachen, déi d’Leit ais brengen, ze botzen, ze kontrolléieren, eventuell ze reparéieren an dann un Familljen weiderzegin dénen et net esou gudd géet.

Aisen Projet mecht Senn:

  • -  dénen Leit matt enger Suchtproblematik die bei ais als bénévole schaffen kommen d’Meiglechkéet gin enger positiver Beschäftigung nozegoen (valorisation)

  • -  all den Kanner Meiglechkéet ze gin mat dénen selweschten Spillsaachen kennen opzewuessen (intégration)

  • -  den Spillsaachen ént zwéet Liewen ze gin an esou och eppes fier ais Emwelt maachen (recyclage)

 

--> Plus d'informations sur le projet<--